Gen Z och minskat engagemang: Vad är orsaken?

Generation Z har i vissa studier observerats vara en generation som visar en stark tendens att engagera sig ideellt och i civilsamhället. Men tittar man närmare på det ser man att alla generationer i ungdomen varit starkt engagerade i både lokala och globala rörelser och samhällsfrågor. Generations Z:s engagemang ser dessutom annorlunda ut. De flesta föredrar digitalt engagemang istället för föreningsliv, individualism framför organiserade grupperingar.

Ungas Engagemang

Varför drar sig unga från att engagera sig i organiserat föreningsliv? En faktor kan vara att ungdomar idag har en högre arbetsbelastning och mindre tid till att engagera sig ideellt. Även om unga varken lönearbetar eller studerar mer än tidigare generation lever vi i allt stressigare samhälle där många unga redan känner sig utmattade och överarbetade. En annan faktor kan vara att det finns en ökad konkurrens om ungas tid och uppmärksamhet från andra aktiviteter, som t.ex. sociala medier, internet och spel. Samma distraktion erbjuder dessutom ett snabbare, enklare sätt att engagera sig. Enligt unga själva kan de göra större samhällsförändringar genom engagemang via sociala medier.

En annan möjlig faktor kan vara att det finns en ökad skepticism kring traditionella ideella organisationer, och att ungdomar föredrar att engagera sig i mindre informella grupper och rörelser som fokuserar på specifika frågor. Dessa mindre informella grupper och rörelser kan vara mer flexibla och anpassningsbara till ungas behov och intressen.

En brist på representation och inkludering inom vissa ideella organisationer kan också vara avgörande, och avskräcka unga från att engagera sig. Det är viktigt att ideella organisationer jobbar aktivt för att skapa en inkluderande och representativ miljö som tilltalar ungas intressen och behov.

Ungas engagemang på sociala medier

Ideella organisation behöver knäcka gåtan kring hur man attraherar – men framförallt bevarar ungt engagemang. Samtidigt är det är viktigt att fortsätta att stödja och uppmuntra ungas existerande engagemang i samhället, oavsett vilken form det tar.